Rap Never Stop
'Od kłamstwa, do wielu kłamstw - różne oblicza
Dla niektórych kłamstwo, to już nie wiem, sposób życia'
Home Theme Pytać.

Kilka Słów  (via wiecejniemamyszans)

(Źródło: time-of-your-lifex)

Bez głębszych wdechów - Żyjemy na niby

Swięta

wiecejniemamyszans:

Ahhh, jak pięknie, uwielbiam święta i kocham moją rodzinę. Aaa, już po? Nienawidzę was tępa raso ludzka. 

(Źródło: time-of-your-lifex)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter